Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW  W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Podmiotami korzystającymi ze środowiska nie są tylko duże i średnie zakłady i przedsiębiorstwa, ale również warsztaty produkcyjne i naprawcze, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, stacje paliw jak również obiekty służby zdrowia, szkoły, rolnicy itd.

Do głównych obowiązków podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz Unii Europejskiej należą między innymi:

 1. Prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej:
 • ewidencja odpadów -  posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
 • opłaty środowiskowe – w ramach opłat za korzystanie ze środowiska przedsiębiorcy powinni się rozliczać się między innymi z:

– wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, (np. spalanie paliw w kotłowniach oraz samochodach zarejestrowanych na firmę, przeładunek benzyn silnikowych, emisja z lakierni itp.),

– wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, (np. za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów zanieczyszczonych: parkingi, bazy, itp.) - od 2018 r. wysokość opłat ustala PGW Wody Polskie

–  poboru wód od 2018 r. wysokość opłat ustala PGW Wody Polskie

    2. Posiadanie stosownych decyzji z zakresu ochrony środowiska:

 • decyzje z zakresu gospodarki odpadami,
 • pozwolenia wodnoprawne,
 • pozwolenia związane z emisją gazów i pyłów do powietrza.

Za nieprzestrzeganie przepisów przedsiębiorcą grożą sankcje karne. Działania podlegające karze oraz wysokość i tryb nakładania kar związane są z przekroczeniem dopuszczalnych limitów zawartych w pozwoleniach, określających:

 • ilość i rodzaj gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 • ilość, stan i skład ścieków,
 • pobór wody (powierzchniowej i podziemnej) i ilość pobranej wody,
 • naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów lub decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, co do rodzaju i sposobu składowania lub magazynowania tych odpadów,
 • przekroczenie ustalonego w pozwoleniach poziomu hałasu.

Więcej informacji o wymaganiach tutaj