Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ważniejsze wybrane terminy:

Rok 2014 i kolejne

W związku z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska począwszy od 2013 r. zmienił się termin rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska.  Wprowadzony został roczny system rozliczeń zamiast dotychczas obowiązującego systemu półrocznego. Oznacza to, że w np. w terminie do 31 marca 2019 r. należy się rozliczyć za rok 2018 itd.  Opłaty należy uiścić na konto właściwego terenowo Urzędu Marszałkowskiego lub miejsca rejestracji firmy (opłaty za pojazdy). Przypominamy, iż sprawozdania należy wysłać tylko do Urzędów Marszałkowskich (nie wysyła się już sprawozdań do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska). 

Należy pamiętać, że przy naliczaniu opłat za dany rok należy zweryfikować czy nie nie zmieniła się ich wysokość z stosunku do roku ubiegłego (stawki).

Aktualne stawki opłat są dostępne na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (https://isap.sejm.gov.pl            

Uwaga: od  1  stycznia  2017 r. podmioty korzystające ze środowiska   nie   przedkładają   wykazów   i informacji w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł. W przypadku, gdy jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska. Pomimo tego, iż nie ma obowiązku wysyłania tych wykazów muszą one być sporządzone i przechowywane przez okres 5 lat.

Od 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne, w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, należą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym zmienił się również wzór stosowanego formularza opłat. Nowy wzór formularza obowiązujący od 2018 r. dostępny jest tutaj.